وب سایت راحله رامی

تکالیف

تریبون با محوریت رسانه

در ارایه مطالب در زمینه رسانها جمعی بچه های خوب کلاس مهربانی با ارایه اسلاید وروزنامه دیوار به نحوه استفاده وکاربرد مفید این رسانه ها در زندگی روزمره ما وتاثیر آنها بر رو کودکان…..بحث وگفتگو وتبادل نظر شد