وب سایت راحله رامی
هفته کتاب وکتاب خوانی مبارک

هفته کتاب وکتاب خوانی مبارک

به مناسبت این هفته پسرهای عزیز م با درست کردن کتاب قصه کوچک و داستانهای ذهنی خود این مناسبت را گرامی داشتند وبا نماد بزرگتر از کتاب قصه وشعر به پیشواز هدیه کتاب به کتابخانه مدرسه اقدام نمودند

کارگاه آشپزی سالاد شیرازی

در مهارتهای فردی وکلاس آشپزی که در کلاس مهربانی پرپا شد بزرگ مردان کوچک این کلاس به  درست کردن سالاد شیرازی پرداختند ودر ساعت ناهار همان روز مدرسه  همراه با غذا میل کردند وبرایشان لذت بخش ترین روز بود که…